Small Bore Rifle and Air Rifle
Krems 19.4.2008
Small Bore Rifle Light
  Name Association Score
1.  LAMPRECHT Peter HSSV Graz 35        
2.  ZWIAUER Ernst SGW 26        
3.  SCHMIDTMAYER Reinhard SGW 25        
4.  SCHNEIDER Johannes SV 1440 Krems 24 7 5    
5.  STRIEGL Sylvia SGW 24 7 3    
6.  SURBÖCK Christian Sv 1440 Krems 22        
7.  KRENN Heinz AMSA 19        
8.  KUNES Rudolf SGW 14        
9.  ATEFI Farzin AMSA 8        


Small Bore Rifle Silhouette
  Name Association Score
1.  LAMPRECHT Peter HSSV Graz 36        
2.  ZWIAUER Ernst SGW 28        
3.  SCHNEIDER Johannes SV 1440 Krems 24        
4.  SCHMIDTMAYER Reinhard SGW 23 5 4 9  
5.  SURBÖCK Christian Sv 1440 Krems 23 5 4 7  
6.  ATEFI Farzin AMSA 21        
7.  KRENN Heinz AMSA 11        


Small Bore Rifle Aggregate
Name Association Light Sil. Sum
1.  LAMPRECHT Peter HSSV Graz 35  36  18 15 19 19 71
2.  ZWIAUER Ernst SGW 26  28  14 11 15 14 54
3.  SCHMIDTMAYER Reinhard SGW 25  23  11 10 13 14 48
4.  SCHNEIDER Johannes SV 1440 Krems 24  24  11 9 16 12 48
5.  SURBÖCK Christian Sv 1440 Krems 22  23  11 8 14 12 45
6.  KRENN Heinz AMSA 19  11  8 3 12 7 30
7.  ATEFI Farzin AMSA 21  5 5 10 9 29
8.  STRIEGL Sylvia SGW 24    7 3 6 8 24
9.  KUNES Rudolf SGW 14    3 1 6 4 14


Air Rifle
  Name Association Score
1.  LAMPRECHT Peter HSSV Graz 34        
2.  SURBÖCK Christian Sv 1440 Krems 28        
3.  SCHNEIDER Johannes SV 1440 Krems 24 5      
4.  ZWIAUER Ernst SGW 24 4      
5.  KLIMA Walter AMSA 21        
6.  KRENN Heinz AMSA 20        
7.  ATEFI Farzin AMSA 17        


Last modified: April 19th, 2008, 21:00