Offene Deutsche Meisterschaft 2008
Philippsburg / DE 25.-27.4.2008
Small Bore Production
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  LEMPOLA Esko FI 40         4 4
2.  SVARC Vlastimil CZ 40         4 3
3.  LAMPRECHT Peter AT 39         1  
4.  NEUMANN Heinz-Peter DE 39         0  
5.  POST Wulf DE 38            
6.  SEIDL Wolfgang DE 37            
7.  REEB Thomas DE 36 10          
8.  STERN Stefan DE 36 8          
9.  VAN DEN BANDT Peter NL 36 7          
10.  KLAMMER Karsten-Max DE 34            
11.  WENDT Jürgen DE 33 9          
12.  ÖHM Martin DE 33 7          
13.  STERN Beate DE 31 9          
14.  SOBOTTA Michael DE 31 5          
15.  VEJVODOVA Marie CZ 30            
16.  FRYDL Vaclav DE 28            
17.  BLANKENBERG Joachim DE 27 6          
18.  FOISEL Georg DE 27 5          
19.  STÜHRK Manfred DE 26            
20.  SCHNEIDER Ronald DE 23            
21.  BLANKENBERG Axel DE 19            
22.  SCHUH Sandra DE 12            


Small Bore Revolver
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  SVARC Vlastimil CZ 40            
2.  LAMPRECHT Peter AT 38            
3.  REEB Thomas DE 37            
4.  WENDT Jürgen DE 36 9          
5.  POST Wulf DE 36 7          
6.  UTZMANN Peter DE 35 8 8        
7.  LEMPOLA Esko FI 35 8 7        
8.  SEIDL Wolfgang DE 31            
9.  VEJVODOVA Marie CZ 30            
10.  KLAMMER Karsten-Max DE 29            
11.  SOBOTTA Michael DE 22            


Small Bore Standing
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AT 32            
2.  KOUKAL Jiri CZ 29            
3.  LEMPOLA Esko FI 27         1  
4.  KLAMMER Karsten-Max DE 27         0  
5.  SVARC Vlastimil CZ 26            
6.  WENDT Jürgen DE 25            
7.  FIALA Petr CZ 24 5 4        
8.  SCHUH Sigrid DE 24 5 3        
9.  FOISEL Georg DE 23            
10.  VEJVODA Zdenek CZ 20            
11.  SOBOTTA Michael DE 19            
12.  FRYDL Vaclav DE 18            
13.  VEJVODOVA Marie CZ 17 3 4        
14.  POST Wulf DE 17 3 2        
15.  KRÜGER Frank DE 15            
16.  SCHUH Christian DE 14            
17.  KLOOS Dietrich DE 12            
18.  SCHUH Sandra DE 5            


Small Bore Unlimited
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AT 40         5  
2.  POST Wulf DE 40         3  
3.  SVARC Vlastimil CZ 40         2 3
4.  VOLTMER Roman DE 40         2 1
5.  REEB Thomas DE 39 10          
6.  VAN DEN BANDT Peter NL 39 9 10 10 10    
  LEMPOLA Esko FI 39 9 10 10 10    
  ÖHM Martin DE 39 9 10 10 10    
  FOISEL Georg DE 39 9 10 10 10    
10.  WENDT Jürgen DE 38            
11.  SOBOTTA Michael DE 37            
12.  KLAMMER Karsten-Max DE 36            
13.  VEJVODOVA Marie CZ 35 9          
14.  STERN Beate DE 35 6 9 10 10    
  FRYDL Vaclav DE 35 6 9 10 10    
16.  SEIDL Wolfgang DE 34            
17.  SCHUH Sandra DE 32 9          
18.  STERN Stefan DE 32 7          
19.  STÜHRK Manfred DE 26            
20.  VAN DORT Willem DE 24            
21.  BLANKENBERG Joachim DE 22            


Small Bore Pistol Aggregate
Name Nation P R S U Sum
1.  LAMPRECHT Peter AT 39  38  32  40  36 36 40 37 149
2.  SVARC Vlastimil CZ 40  40  26  40  36 32 39 39 146
3.  LEMPOLA Esko FI 40  35  27  39  34 32 35 40 141
4.  WENDT Jürgen DE 33  36  25  38  33 32 34 33 132
5.  POST Wulf DE 38  36  17  40  29 31 36 35 131
6.  KLAMMER Karsten-Max DE 34  29  27  36  26 27 35 38 126
7.  VEJVODOVA Marie CZ 30  30  17  35  21 21 33 37 112
8.  SOBOTTA Michael DE 31  22  19  37  19 23 32 35 109


Big Bore Production
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  NEUMANN Heinz-Peter DE 40            
2.  DREILICH Ludwig DE 39            
3.  POST Wulf DE 38            
4.  STERN Gerhard DE 36            
5.  UTZMANN Peter DE 33 9 5        
6.  BLANKENBERG Joachim DE 33 9 4        
7.  REEB Thomas DE 33 5          
8.  KOUKAL Jiri CZ 32 8 8        
9.  VAN DEN BANDT Peter NL 32 8 7        
10.  SURBÖCK Christian AT 31            
11.  EISL Jörg DE 28            
12.  RICHTER Axel DE 25            
13.  SCHNEIDER Ronald DE 18            


Big Bore Revolver
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  DREILICH Ludwig DE 37            
2.  POST Wulf DE 35         4  
3.  LEMPOLA Esko FI 35         3  
4.  KOUKAL Jiri CZ 31            
5.  SURBÖCK Christian AT 30 8          
6.  EISL Jörg DE 30 7          
7.  STERN Gerhard DE 29            
8.  RICHTER Axel DE 26            
9.  BLANKENBERG Joachim DE 20            
10.  BLANKENBERG Axel DE 13            
11.  KLOOS Dietrich DE 10            
12.  WENDT Jürgen DE 9            


Big Bore Standing
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  DREILICH Ludwig DE 31            
2.  NEUMANN Heinz-Peter DE 24            
3.  KOUKAL Jiri CZ 23            
4.  EISL Jörg DE 22 5          
5.  LEMPOLA Esko FI 22 2          
6.  FIALA Petr CZ 21            
7.  SVARC Vlastimil CZ 18 4          
8.  KRÜGER Frank DE 18 2          
9.  POST Wulf DE 17            
10.  KLAMMER Karsten-Max DE 15 5          
11.  KLOOS Dietrich DE 15 3          
12.  BANNHOLZER Xaver DE 14            
13.  RICHTER Axel DE 13            
14.  JEZEK Markus DE 12 1          
15.  SURBÖCK Christian AT 12 0          
16.  VEJVODA Zdenek CZ 11            
17.  PERNEL Nicolas FR 8 0 2        
18.  BERGER Philippe FR 8 0 1        


Big Bore Unlimited
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  POST Wulf DE 40            
2.  DREILICH Ludwig DE 39            
3.  REEB Thomas DE 38         1  
4.  VAN DEN BANDT Peter NL 38         0  
5.  KOUKAL Jiri CZ 36            
6.  UTZMANN Peter DE 34 9 8        
7.  SURBÖCK Christian AT 34 9 7        
8.  EISL Jörg DE 32            
9.  WENDT Jürgen DE 30 9          
10.  BLANKENBERG Joachim DE 30 6          
11.  RICHTER Axel DE 23            
12.  KRÜGER Frank DE 20            


Big Bore Pistol Aggregate
Name Nation P R S U Sum
1.  DREILICH Ludwig DE 39  37  31  39  35 35 39 37 146
2.  POST Wulf DE 38  35  17  40  29 31 36 34 130
3.  KOUKAL Jiri CZ 32  31  23  36  29 23 35 35 122
4.  EISL Jörg DE 28  30  22  32  26 24 27 35 112
5.  SURBÖCK Christian AT 31  30  12  34  24 21 33 29 107
6.  RICHTER Axel DE 25  26  13  23  18 15 24 30 87


Field Pistol Production
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  SVARC Vlastimil CZ 29         4  
2.  KOUKAL Jiri CZ 29         3  
3.  SURBÖCK Christian AT 28            
4.  ÖHM Martin DE 26 7 4        
5.  DREILICH Ludwig DE 26 7 3        
6.  FIALA Petr CZ 25            
7.  FRYDL Vaclav DE 24 8          
8.  KRÜGER Frank DE 24 4 7        
9.  POST Wulf DE 24 4 5        
10.  STERN Gerhard DE 23 6 4 7      
11.  STIBIG Gerald DE 23 6 4 4      
12.  VOLTMER Roman DE 22 8          
13.  BANNHOLZER Xaver DE 22 3          
14.  JEZEK Markus DE 22 0          
15.  VEJVODA Zdenek CZ 21            
16.  ZOTTER Maria AT 20            
17.  GERARDS John NL 16            
18.  BLANKENBERG Joachim DE 15            
19.  STERN Beate DE 14            
20.  RICHTER Axel DE 13 4          
21.  KLOOS Dietrich DE 13 2          
22.  KLAMMER Karsten-Max DE 10            
23.  VAN DORT Willem DE 8            
24.  POPALL Rainer DE 7 2          
25.  FOISEL Georg DE 7 0          


Field Pistol Scoped
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  SVARC Vlastimil CZ 34         3  
2.  DREILICH Ludwig DE 34         2  
3.  FIALA Petr CZ 33            
4.  KOUKAL Jiri CZ 29            
5.  ZOTTER Maria AT 28            
6.  SURBÖCK Christian AT 27            
7.  STIBIG Gerald DE 26            
8.  POST Wulf DE 25 7          
9.  KLAMMER Karsten-Max DE 25 5          
10.  FOISEL Georg DE 25 4          
11.  STERN Gerhard DE 24 6          
12.  KRÜGER Frank DE 24 4          
13.  STERN Beate DE 23 7          
14.  PERNEL Nicolas FR 23 4          
15.  BERGER Philippe FR 23 2          
16.  RICHTER Axel DE 20            
17.  VEJVODA Zdenek CZ 18            
18.  KLOOS Dietrich DE 17            
19.  VAN DEN BANDT Peter NL 16            
20.  JEZEK Markus DE 15            
21.  FRYDL Vaclav DE 13            


Field Pistol Aggregate
Name Nation OS AS Sum
1.  SVARC Vlastimil CZ 29  34  12 14 18 19 63
2.  DREILICH Ludwig DE 26  34  14 11 17 18 60
3.  FIALA Petr CZ 25  33  14 10 18 16 58
4.  KOUKAL Jiri CZ 29  29  11 11 19 17 58
5.  SURBÖCK Christian AT 28  27  12 8 16 19 55
6.  STIBIG Gerald DE 23  26  11 8 11 19 49
7.  POST Wulf DE 24  25  11 7 14 17 49
8.  ZOTTER Maria AT 20  28  12 8 12 16 48
9.  KRÜGER Frank DE 24  24  8 14 14 12 48
10.  STERN Gerhard DE 23  24  12 9 14 12 47
11.  VEJVODA Zdenek CZ 21  18  8 5 11 15 39
12.  FRYDL Vaclav DE 24  13  10 6 9 12 37
13.  STERN Beate DE 14  23  10 2 11 14 37
14.  JEZEK Markus DE 22  15  4 8 11 14 37
15.  KLAMMER Karsten-Max DE 10  25  7 7 9 12 35
16.  RICHTER Axel DE 13  20  8 4 11 10 33
17.  FOISEL Georg DE 25  4 5 10 13 32
18.  KLOOS Dietrich DE 13  17  6 6 6 12 30


Standing Aggregate
Name Nation SBS BBS FPOS FPAS Sum
1.  KOUKAL Jiri CZ 29  23  29  29  23 21 33 33 110
2.  SVARC Vlastimil CZ 26  18  29  34  22 21 32 32 107
3.  FIALA Petr CZ 24  21  25  33  22 18 33 30 103
4.  POST Wulf DE 17  17  24  25  17 13 26 27 83
5.  KRÜGER Frank DE 15  18  24  24  12 23 24 22 81
6.  KLAMMER Karsten-Max DE 27  15  10  25  16 14 22 25 77
7.  VEJVODA Zdenek CZ 20  11  21  18  13 9 23 25 70
8.  KLOOS Dietrich DE 12  15  13  17  10 9 15 23 57


Small Bore Rifle Light
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AT 33         4  
2.  WELTER Martin FR 33         3  
3.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 29            
4.  SCHUH Sigrid DE 27            
5.  RIGAUX Pascal FR 25            
6.  BATH Andre DE 22            
7.  SURBÖCK Christian AT 20            
8.  EISL Jörg DE 18 4          
9.  CYPRICH Lubos CZ 18 3          
10.  BATH Kevin DE 14            
11.  SCHUH Christian DE 13 3          
12.  OSWALD Alfred DE 13 0          
13.  SCHUH Sandra DE 7            


Small Bore Rifle Silhouette
  Name Nation Score Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AT 32            
2.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 30            
3.  WELTER Martin FR 25            
4.  EISL Jörg DE 24            
5.  RIGAUX Pascal FR 23            
6.  CYPRICH Lubos CZ 22 6          
7.  SURBÖCK Christian AT 22 4          
8.  BATH Andre DE 21            
9.  GERARDS John NL 19            
10.  BATH Kevin DE 18            
11.  SCHUH Sigrid DE 17            
12.  SCHUH Sandra DE 16            
13.  SCHUH Christian DE 13            
14.  DERA Richard NL 10            


Small Bore Rifle Aggregate
Name Nation Light Sil. Sum
1.  LAMPRECHT Peter AT 33  32  17 14 19 15 65
2.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 29  30  15 12 17 15 59
3.  WELTER Martin FR 33  25  14 13 13 18 58
4.  RIGAUX Pascal FR 25  23  12 6 14 16 48
5.  SCHUH Sigrid DE 27  17  12 7 12 13 44
6.  BATH Andre DE 22  21  10 8 16 9 43
7.  EISL Jörg DE 18  24  11 8 13 10 42
8.  SURBÖCK Christian AT 20  22  9 7 10 16 42
9.  CYPRICH Lubos CZ 18  22  9 11 8 12 40
10.  BATH Kevin DE 14  18  9 4 11 8 32
11.  SCHUH Christian DE 13  13  5 6 8 7 26
12.  SCHUH Sandra DE 16  4 3 6 10 23


Last modified: May 2nd, 2008, 22:31