Small Bore Rifle and Small Bore Pistol Standing Tattendorf 3.5.2003


Small Bore Rifle Light

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 23              
2.  TOTH Imre 22              
3.  SCHEIRICH Bela 20              
4.  PUMMER Hubert 18 6            
5.  ZWIAUER Ernst 18 4            
6.  HERDINA Josef 17              
7.  KUNES Rudolf 16 6            
8.  KRENN Heinz 16 5            
9.  SCHALLMOSER Emil 15              
10.  KLIMA Walter 13 4            
11.  MOLNAR Balazs 13 2            
12.  BINDER Walter 12              
13.  STRIEGL Sylvia 9              

 

Small Bore Rifle Silhouette

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 29              
2.  TOTH Imre 24              
3.  ELLER Helmut 19              
4.  KRENN Heinz 17              
5.  PUMMER Hubert 15 6            
6.  BINDER Walter 15 2            
7.  MOLNAR Balazs 14              
8.  SCHEIRICH Bela 12              
9.  KLIMA Walter 10              

 

Small Bore Rifle Aggregate

Name Light Sil. Agg.
1.  LAMPRECHT Peter 23 29 52
2.  TOTH Imre 22 24 46
3.  PUMMER Hubert 18 15 33
4.  KRENN Heinz 16 17 33
5.  SCHEIRICH Bela 20 12 32
6.  MOLNAR Balazs 13 14 27
7.  BINDER Walter 12 15 27
8.  KLIMA Walter 13 10 23
9.  ELLER Helmut   19 19
10.  ZWIAUER Ernst 18   18
11.  HERDINA Josef 17   17
12.  KUNES Rudolf 16   16
13.  SCHALLMOSER Emil 15   15
14.  STRIEGL Sylvia 9   9

 

Small Bore Standing

Name Score R T P C SO    
1.  KLIMA Walter 24              
2.  LAMPRECHT Peter 23              
3.  HERDINA Josef 18              
4.  MATHUBER Johann 17 3            
5.  BINDER Walter 17 2            
6.  SCHERER Franz 16              
7.  KRENN Heinz 15              
8.  HACK Robert 11              
9.  BÜKKFEJES Andras 9              

 


Results 2003

Last modified: May 03, 2003, 18:50